Байдън налага “социална кредитна” система като в Китай

Джо Байдън, “водачът” на свободния свят, който най-фъфли по-неразбираемо от който и да е друг президент в историята на фъфлещите президенти, наскоро подписа изпълнителна заповед, която може да засегне милиони американци в името на “екологичната справедливост”.

Заповедта е опит за по-нататъшно укрепване на федералните агенции и има за цел да се справи с така наречените “несправедливости” в областта на околната среда, които засягат общностите на “цветнокожите, общностите с ниски доходи и общностите на коренното население”.

Съгласно новата изпълнителна заповед, озаглавена “Съживяване на ангажимента на нашата нация за екологична справедливост за всички“, на агенциите се нарежда да обмислят мерки за справяне и предотвратяване на непропорционалното и неблагоприятно въздействие върху околната среда и здравето на общностите, включително кумулативното въздействие на замърсяването и други тежести като изменението на климата.

Заповедта също така изисква от агенциите да уведомяват близките общности в случай на изпускане на токсични вещества от федерален обект и да провеждат обществени срещи за споделяне на информация относно произтичащите рискове за здравето и необходимите предпазни мерки.

В изявлението на Белия дом се казва, че Байдън се надява да се извършат нови оценки на техните усилия в областта на екологичната справедливост, за да се разработи, приложи и периодично актуализира стратегически план за екологична справедливост.

Тези стратегически планове и оценки на екологичната справедливост ще бъдат представяни на Съвета по качество на околната среда (CEQ) към Белия дом и ще бъдат редовно оповестявани, включително чрез “Environmental Justice Scorecard” – нова общоправителствена оценка на усилията на федералните агенции за постигане на екологична справедливост.

Белият дом казва:

Тази първа версия на картата за оценка на екологичната справедливост, или първата фаза на картата, представя базова оценка на действията, предприети от федералните агенции през 2021 и 2022 г., за да помогнат за постигането на целите на администрацията на Байдън-Харис в областта на екологичната справедливост.

Фаза първа на картата с показатели отчита напредъка на 24 федерални агенции в следните области:

– Усъвършенстване на инициативата на президента “Правосъдие “40

– Прилагане и изпълнение на законите за околната среда и гражданските права

– Въвеждане на екологичното правосъдие в цялото федерално правителство

Освен това в заповедта се набляга на укрепването на отношенията между държавите по въпроси, свързани с екологичната справедливост.

Байдън създава и нов подкомитет по екологична справедливост в рамките на Националния съвет за наука и технологии, ръководен от Службата за научна и технологична политика. На този подкомитет е възложено да идентифицира и отстранява пропуските в науката, данните и изследванията, свързани с екологичната справедливост, и да напредва в анализа на кумулативните въздействия. Със заповедта се разширява и междуведомствената координация и се създава нова Служба за екологична справедливост в рамките на Съвета по качество на околната среда към Белия дом.

Заповедта на Байдън поражда сериозни опасения у онези, които смятат, че “кредитните точки” за социална справедливост могат да бъдат използвани за налагане на програмата на администрацията на хора, които са против режима на Байдън.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *