Основни принципи на Дискусионен клуб „СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ”

„Свободна България“ е неформален Дискусионен клуб на граждани, които споделят визията, ценностите и целите на Клуба и съдействат за тяхното осъществяване.

ЦЕННОСТИ 

СВОБОДА

“Само онзи може да каже, че е човек, който говори и мисли по своята воля; само онзи може да каже, че живее на света, който не търпи над себе си никакъв деспотизъм, никакъв бич. От свободата зависи почти всичко: без свобода няма ни живот, ни щастие – това е вярно като две и две четири. Но човешкото щастие зависи от просвещението, а просвещението – от материалното богатство. А материалното богатство? – от свободата .(Л. Каравелов, в. „Свобода“, 1872г.)”

Тъй като терминът свобода в наше време варира от многозначен до нищо не
означаващ, следните точки описват основните свободи – така, както ние разбираме
свободния човек и общество. Някои от тези свободи са част от Конституцията на
Република България, други по-скоро имат социално или личностно и философско
измерение. За основни свободи, дадени от Създателя на всички хора, приемаме
следните:

 1. Свободата да вярваме според съвестта и убежденията си.
 2. Свобода на словото във всичките му форми – реч, печатни издания, електронни
  медии и Интернет..
 3. Свобода да се самоорганизираме по начини, които намираме за добре, вкл. в
  граждански движения, клубове, общества, политически партии и движения,
  религиозни институции, образователни и хуманитарни организации.
 4. Свободата и правото на живот още от утробата – правото на неродените деца,
  заедно с правото на самозащита с всякакви средства, включително правото на
  закупуване, притежание, свободно носене и употреба на огнестрелно или друго
  оръжие.
 5. Свободата и правото на частната собственост като основа на всички други
  свободи.
 6. Свобода на движение.
 7. Свобода и право на справедлива съдебна система, върховенство на закона.

РОДОЛЮБИЕ

“Малцина разбират, че истинският патриотизъм е един жив идеал, който води хората да живеят за отечеството си именно тогава, когато няма нуждa да умират за него.;

В една държава като нашата жителите ѝ са заставени постоянно да упражняват своя патриотизъм в бдене и отстояване на интересите си против домогванията на правителството.; 

Да, истинският героичен патриотизъм не  е толкова в кратковременния себепожертвователен дух на бойното поле, колкото в здравото,   честно и постоянно изпълнение на ежедневните ни ангажименти в дома, семейството и работата ни.” (Илия Йовчев, в. Родолюбец, от 1898г.)

ПРАВОТО НА ЖИВОТ

Правото на живот е “присъщо на човешката личност”. То има фундаментален
характер, тъй като е същинско условие за нормалното и пълноценно
съществуване на цялостната система на човешките права и свободи. Поради
това то се закриля от основните международноправни актове по правата на
човека…
(Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи)

ИЛИЯ ЙОВЧЕВ за СВОБОДАТА и ПРАВОТО НА ЖИВОТ

На народа си препоръчваме да осъзнае правата и силата си, които са му
дадени от Конституцията..! Българите не бива да забравят, че са свободен
народ! И те са отговорни, ако позволяват да бъдат разигравани и измъчвани
от шепа хора, които са узурпирали правата им.

Следващият кратък текст от Американската Декларация за независимост

трябва да стане и наш ръководен принцип както за народа, така и за
управляващите:

Ние смятаме, че видни от само себе си са истините: всички хора са създадени

равни, а техният Създател ги е дарил с някои неотнимаеми права, измежду
които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие. И за да
гарантират тези права, хората си учредяват управление, което извлича
справедливата си власт от съгласието на управляваните. Според нас, щом
една форма на управление се окаже пагубна за поставената цел, Народът има
правото да я видоизмени или премахне и да учреди ново правителство,
поставяйки основите му на такива принципи и организирайки властта му по
такъв начин, каквито му се виждат най-подходящи, за да гарантират
неговата сигурност и щастие…

ИДЕЯТА за Дискусионен Клуб е:

Да развива и насърчава дейност, която помага на хора да израснат в познанието на
българската национална история, както и на историята на свободата, вкл. принципите
на свободата и свободните общества през вековете.

НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА Дискусионния Клуб:

1. Дискусионен клуб „Свободна България“ организира:
– ежемесечни събирания;
– публични събития;
– допълнителни специфични събирания, когато се налага;
– събирания на Организационния екип.
2. Клубът разполага с Библиотека – читалня и зала за провеждане на редовните
събирания, които се намират на адрес: София, ул.“Веслец“, 26.

 

ЦЕЛИ

Да бъдем влиятелен партньор и достойни съработници на граждански и
политически субекти, които са в линия с нашите виждания и ценности.
Да бъдем катализатор (да създадем възможности) за организиране на хора под
различни форми (когато това се налага) – с цел защита на свободата.
Да организираме периодично публични образователни събития с просветителски
характер.
Да създадем Библиотека и Читалня с ценни книги и издания, литература,
необходима за собствено просвещаване и за образоване на хора, които проявяват
интерес.
Да спомогнем в процеса на възстановяването на националната ни идентичност,
идеал и доктрина.
Да възкресим делото и заветите , посланията на Бащите на нашата нация в
миналото
Да бъдат създадени подобни Дискусионни клубове в други градове на страната
ни, където хората ще могат да се запознават с идеите на свободата и принципите на
свободното общество във всички негови сфери и аспекти.

ПРАВИЛНИК ЗА ЧЛЕНСТВО В ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ“

1. Членството в ДК „Свободна България“ е доброволно и индивидуално, свободен избор на всяко лице над 18 г. възраст. Издава се Документ за членство.
 
2. Членове на ДК „Свободна България“ могат да бъдат само хора, които приемат и споделят идеите, визията и целите на Дискусионния Клуб. Кандидат-членовете на Клуба подават писмено Заявление за членство.
 
3. Членовете на ДК „Свободна България“ ще могат да подготвят и изнасят доклади по време на дискусии, или публични събития, както и писмени и устни изложения, след предварителна уговорка.
 
4. Освен членове, ДК може да има и симпатизанти, които имат право да присъстват на дискусиите и събиранията на Клуба, но няма да имат възможност да изнасят доклади.
 
5. Всеки член на ДК ще може да дава интервюта и да предприема медийни участия от името на ДК, (след предварително съгласуване).
6. Всеки член на ДК се съобразява с настоящия Правилник, спазва го и работи за изпълнение на целите на Клуба.
 
7. Членовете на ДК имат право да се ползват от Библиотеката с предимство.
 
8. От членовете на ДК се очаква активно съдействие и пряко участие в отделните инициативи на Организацията.
 
9.Членовете на ДК, според възможностите си, осигуряват или съдействат за набирането на средства за изпълняване на различните проекти на Дискусионния Клуб.
 
Средствата се събират чрез дарение – от страна на самия член на Дискусионния Клуб, или от спонсор, с когото той се е свързал. Даренията се отчитат на Елена Илиева и Габриел Илиева, които като част от Координационния съвет, отговарят за финансите на Клуба.
 
10. Всеки член на ДК е длъжен да спазва изискванията за конфиденциалност при участие в подготовката на различни проекти и събития – до публичното им обявяване от името на Клуба.
 
11. Темите за отделните дискусии и публични събития на Дискусионния Клуб се одобряват от членовете на Клуба и Организационния екип.
 
12.Член на Дискусионни Клуб може да бъде отстранен от Организацията, при наличието на доказателства за негови действия, които компрометират идеите, целите и визията на Организацията. На въпросната личност ѝ се отнема Документът за членство.
 
13.При работа по няколко паралелни проекта, Координационният съвет избира отделни екипи и техни ръководители за работа по всеки проект, и наблюдава тяхната дейност.

14. Членове на ДК не могат да бъдат бивши или настоящи комунисти.

СТРУКТУРА

 1. Основател – Георги Бакалов
 2. Координатор – Даниела Беличовска
 3. Координационен съвет:
  ● Габриел Илиева
  ● Стефка Младенова
  ● Адиел Илиева
  ● Радослав Илиев
  ● Поликсения Ангелова
  ● Елена Илиева

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за членство
в
ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ“

 

От
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….
/трите имена/
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
/ имейл, телефонен номер/

 

Заявявам, че желая да стана член на Дискусионен Клуб „Свободна България“.
Запознат/а съм с ценностите, идеята, целите и визията на Клуба, приемам и се
съгласявам с тях.
Приемам Правилника за членство в Дискусионен Клуб „Свободна България“.
Заявявам, че не съм бил член на Комунистическата партия и в момента не съм член
на комунистически, левичарски организации.

 

 

Дата:                                                                                                         Подпис:…………………………

Гр. София                                                                                        /фамилия/

Вчера, освен дискусиите по гореспоменатите точки, открихме официално и Библиотеката-читалня на Дискусионния клуб. Там всеки вторник от 18:30 до 21:00ч. членове и симпатизанти ще могат да намират и четат ценни книги. Ето и снимките, които ще могат да ви въведат поне малко в тази приятна атмосфера.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *